Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SKANDERBORG BRASS BAND

 

§ i Orkesterets navn 

Orkesterets navn er Skanderborg Brass Band.

Det er hjemmehørende i Skanderborg kommune.

§2 Orkesterets formål 

Det er orkesterets formål at spille brass band musik i et godt socialt miljø samt gennem sammenspil, gruppeprøver, hjemmeforberedelse og deltagelse i konkurrencer og stævner at udvikle orkesterets musikalske niveau.

Orkesteret ønsker at være det naturlige valg for unge musikere, der forlader ungdomsorkestrene eller som et supplement til disse.

§3 Medlemmerne 

Alle interesserede kan blive optaget som aktive medlemmer af orkesteret, dog kan der blive tale om en optagelsesprøve i overværelse af dirigenten og evt. I bestyrelsesmedlem. Såfremt orkesteret er fuldt besat, d.v.s. max 32 medlemmer, kan bestyrelsen bestemme, om der skal optages nye medlemmer. Alle, der er interesserede i at støtte orkesteret økonomisk eller på anden måde, kan optages som passivt medlem.

§4 Orkesterets ledelse 

Orkesterets ledelse består af en bestyrelse, der har ansvaret for orkesterets drift og økonomi. Orkesteret forpligtiges af bestyrelsens formand eller kasserer. Ved bestyrelsens konstituering fastsættes for hvilket beløb henholdsvis kasserer og formand uden bestyrelsens tilladelse kan forpligtige orkesteret.

§5 Bestyrelsen 

Orkesterets bestyrelse er på 5 medlemmer, der vælges blandt orkesterets aktive medlemmer.

Orkesterets dirigent er ikke medlem af bestyrelsen.

Ingen af bestyrelsesmedlemmeme eller øvrige medlemmer af orkesteret hæfter personligt for de orkesteret påhvilende økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i orkesterets eventuelle formue, dog kan personlig hæftelse indtræde ved grov overtrædelse af §4.

 §6 Valg af bestyrelse 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen og afgår skiftevis.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær, kasserer og repertoireudvalgsmedlem. Bestyrelsen kan vælge at placere kassererposten udenfor bestyrelsen. Hvis bestyrelsen vælger dette, skal orkesteret orienteres herom og samtidig gøres opmærksom på vedtægternes mulighed for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen skal uanset dette altid bestå af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, blot 4 medlemmer er tilstede.

Beslutninger træffes ved afstemning, hvor almindelig stemmeflertal er afgørende, dog kræves det 4/5 flertal i beslutninger, der vedrører økonomiske beslutninger, der overstiger orkesterets normale drift – jvf. §4.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen skal føre referat over bestyrelsesmøderne.

§7 Valg af revisorer. 

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der sidder for 2 år af gangen. De afgår skiftevis, således at der hvert år er i revisor på valg.

Genvalg kan finde sted.)

§8 Valg af suppleant 

På generalforsamlingen vælges der mindst i suppleant til bestyrelsen.

Suppleanten vælges for i år.

Genvalg kan finde sted.

§9 Valg af repertoireudvalg 

Repertoireudvalget består af dirigent samt max. 4 aktive orkestermedlemmer – heraf mindst I bestyrelsesmedlem.

Medlemmer af repertoireudvalget, undtaget dirigent og bestyrelsesmedlem, vælges på generalforsamlingen.

Genvalg kan finde sted.

§ 10 Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er orkesterets øverste myndighed. Til den ordinære generalforsamling, der afholdes i maj eller juni måned, indkaldes alle orkesterets aktive og passive medlemmer skriftligt med 3 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før, generalforsamlingen finder sted.

Senest en uge før generalforsamlingen tilstilles en kopi af indsendte forslag til orkestermedlemmerne.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog gælder specielle regler for opløsning af orkesteret jf. §15.

Beslutninger træffes ved afstemning, hvor almindeligt stemmeflertal er afgørende. Kun aktive medlemmer er stemmeberettigede.

§ 10a Dagsorden: 

Generalforsamlingsdagsordenen skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer + en referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Valg af repertoireudvalg

9. Behandling af indkomne forslag

10. Eventuelt

Der skal føres referat fra generalforsamlingen

§ 10b Orkesterets regnskabsår. 

Orkesterets regnskabsår går fra 1. maj til 30. april.

§ 10c Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2/3 af orkesterets medlemmer ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling skal med sædvanligt varsel indvarsles senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

§ 11 Orkesterets økonomi 

Grundlaget for orkesterets økonomi er et fast månedligt kontingent samt gaver, tilskud, indtjening fra arrangementer og lignende.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling med et beløb for aktive medlemmer og et beløb for passive medlemmer.

Kontingentet for aktive medlemmer er delt i et beløb for studerende og et for alle andre.

Aktive medlemmer, som desuden er medlemmer af et andet orkester, som Skanderborg Brass Band har et formaliseret samarbejde med, kan, efter bestyrelsens godkendelse, tilkendes kontingentfrihed.

§ 12 Instrumenter 

Medlemmer kan låne orkesterets instrumenter og vilkår herfor fremgår af orkesterets udlånskontrakt. Udlånskontrakten udfærdiges af den til en hver tid siddende bestyrelse.

Mundstykker betragtes som personlig ejendom, som man selv køber.

§13 Orkesterorden 

Der er til prøver, koncerter og lignende mødepligt.

Afbud med rimelig grund accepteres. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der er til unødig gene for orkesterets ve og vel og formål.

§14 Uniform 

I forbindelse med koncerter og andre arrangementer giver bestyrelsen retningslinier

for beklædning. Det er det enkelte medlems ansvar for egen regning at købe og at

vedlige nødvendig beklædning.

§ 15 Opløsning aforkesteret 

Orkesteret kan kun opløses, såfremt der på en generalforsamling er et flertal på 2/3 af orkesterets aktive medlemmer herfor.

Ved opløsning af orkesteret tilfalder orkesterets økonomiske og materielle aktiver et eller flere orkestre under DAO. Generalforsamlingen beslutter til hvilket/hvilke.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling 30. maj 2010 samt ekstraordinær generalforsamling 10. august 2010